ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΑΠ 2010

2013-01-02

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Πολ. 1225/24.12.2012 παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους που έχουν λάβει εκκαθαριστικά ΦΑΠ 2010 να ζητήσουν από τον Προιστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. την χωρίς πρόστιμα και πρόσθετες επιβαρύνεις διόρθωση τους, μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης - εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

1. Να προσθέσουν ή να διαγράψουν ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο ή δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3842/2010, ή να τροποποιήσουν στοιχεία ακινήτου.

2. Να ζητήσουν την απαλλαγή τους, εφόσον τη δικαιούνται σύμεφωνα με το άρθρο 29 του νόμου και

3. Να ζητήσουν τη διόρθωση λαθών υπολογισμού της αξίας των ακινήτων τους.

Για όλα τα παραπάνω αποφασίζει ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και αν γίνει αποδεκτό, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. προβαίνει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση που με την τροποιητική προστίθεται φορολογητέα αξία (πχ ένα ακίνητο) τότε η δήλωση γίνεται αμέσως αποδεκτή από την εφορία. Στην περίπτωση όμως που αφαιρείται φορολογητέα αξία, τότε η αποδοχή της τελεί υπό την έγκριση του εφόρου. Εφόσον η δήλωση δεν γίνεται αποδεκτή, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνει επί αποδείξει τον υπόχρεο, ο οποίος μπορεί να προσφύγει κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999, όπως ισχύει.

 

>> Διαβάστε την εγκύκλιο

   


Λίστα νέων  Επιστροφή