«Διαδικασία επιστροφής χρημάτων που καταβλήθηκαν για τακτοποίηση ημιϋπαιθρίων και αυθαιρέτων

2013-01-06

Α) ΓΙΑ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ (Ν.3843/2010)

Ο κάθε πολίτης που κατέβαλε, από λάθος, ποσό μεγαλύτερο από αυτό που όφειλε κατά την τακτοποίηση ημυπαιθρίων  και λοιπών χώρων (βάσει του Ν. 3843/2010), δικαιούται επιστροφή του επιπλέον ποσού.

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

Α.1) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Ο πολίτης συγκεντρώνει τα ακόλουθα έγγραφα: Ι) Αποδεικτικά καταβολής χρημάτων (Καταθετήρια στην τράπεζα ή εκτυπώσεις ηλεκτρονικής τραπεζικής), και ΙΙ) Φύλλο υπολογισμού προστίμου (το οποίο στο κάτω μέρος φέρει αυτοκόλλητο όπου αναγράφεται ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ. Σε περίπτωση που είχε κάνει λάθος υπολογισμό η Πολεοδομική Υπηρεσία πρέπει να της ζητηθεί να το διορθώσει με το σωστό ποσό.

 

Α.2) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Ο πολίτης πηγαίνει με τα ως άνω έγγραφα σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα της τράπεζας από την οποία έκανε μία ή περισσότερες πληρωμές
(στην περίπτωση που έχει πληρώσει σε περισσότερες από μία Τράπεζες, επιλέγει μία). Εκεί απευθύνεται σε έναν υπάλληλο σε γραφείο (όχι σε ταμείο/γκισέ) και αιτείται επιστροφής χρημάτων, που στην τραπεζική ορολογία λέγεται «ΑΙΤΗΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» όταν αιτείται επιστροφής όλου του ποσού μίας εντολής ή «ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» όταν αιτείται μερικής επιστροφής (π.χ. πλήρωσε 1000€ αντί του ορθού 900€). Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν γνωρίζει τη διαδικασία, του ζητείται να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Οργάνωσης της Τράπεζάς του, για να του πουν τι ακριβώς πρέπει να κάνει και ποια στοιχεία/πληροφορίες πρέπει να συμπληρώσει προκειμένου να είναι πλήρες το αίτημα. Αν ο υπάλληλος συνεχίσει να αντιμετωπίζει δυσκολία μπορεί να τηλεφωνήσει στο Πράσινο Ταμείο (τηλ. 2105241903 και 2105241919).

 

Α.3) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Το υπερβάλλον ποσό, μετά από συγκεκριμένη διαδικασία ταυτοποίησης και ελέγχων (ΔΙΑΣ-ΥΠΕΚΑ), επιστρέφεται στον πολίτη με πίστωση στο λογαριασμό του, εντός περίπου 5 εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής του σχετικού αιτήματος.

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απώλειας παραστατικού πληρωμής, ο πολίτης θα πρέπει να απευθύνεται στην τράπεζα στην οποία κατέβαλε την πληρωμή. Το Πράσινο Ταμείο δεν είναι αρμόδιο και δεν μπορεί να δώσει σχετικές πληροφορίες.

 

 

Β) ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ (Ν.4014/2011)

 

Ο κάθε πολίτης που κατέβαλε, από λάθος, ποσό μεγαλύτερο από αυτό που όφειλε δικαιούται της επιστροφής του επιπλέον ποσού.

 

Αναφορικά, δε, με τις επιστροφές από αυθαίρετα, διακρίνονται δύο περιπτώσεις: α) ολική και β) μερική επιστροφή. H ολική επιστροφή γίνεται αυτόματα από το ΤΕΕ. Αν, δηλαδή, πραγματοποιηθεί πληρωμή που δεν αντιστοιχεί σε οφειλή, επιστρέφεται αυτόματα στον οφειλέτη. Αντίθετα, η μερική επιστροφή θα είναι δυνατή όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της αντίστοιχης διαδικασίας από το ΤΕΕ, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση απ 1972/13.06.2012 (ΦΕΚ 1878/Β/13.06.2012).

 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 8γ του άρθρου 24 του ν. 4014/2011:

 

- Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μίας δόσης επιβάλλεται προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης

 

- Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της 1ης δόσης ή μη καταβολής τριών συνεχόμενων δόσεων ο υπόχρεος εκπίπτει του δικαιώματος υπαγωγής στη ρύθμιση. (Βλέπε σχετικά και ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ από 11.9.2012)

 

Ειδικές Περιπτώσεις:

 

1) Λάθος κατά την υπαγωγή στον ν. 4014/2011 (υπολογιστικό ή ποσοτικό). Συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση λανθασμένης δήλωσης επιφανείας και τιμής ζώνης.

 

Εφαρμόζεται η ΥΑ1972/13.06.2012.

Ο πολίτης απευθύνεται στον εξουσιοδοτημένο από αυτόν μηχανικό.

Εάν ο μηχανικός δεν έχει οριστικοποιήσει τη διαδικασία, μπορεί να κάνει τροποποίηση και να επανυπολογίσει το πρόστιμο με τα σωστά στοιχεία. Αν την έχει οριστικοποιήσει, μπορεί να κάνει ηλεκτρονικό αίτημα μέσω της δήλωσης (επιστροφής σε προσωρινή υπαγωγή), προκειμένου να διορθώσει το λάθος.

Η παραπάνω διαδικασία θα είναι εφικτή μετά την υλοποίηση της διαδικασίας που περιγράφεται στην ΥΑ 1972/13.06.2012.

Επιστροφή χρημάτων θα μπορεί να γίνει μόνο σε ολοκληρωμένες δηλώσεις με πληρότητα σχεδίων και δεν θα επιτρέπεται περαιτέρω επεξεργασία των δηλώσεων αυτών.

 

2) Ο ιδιοκτήτης πλήρωσε το παράβολο για να ενταχθεί στη ρύθμιση του ν. 4014/2011 και δεν επιθυμεί να συνεχίσει ή το ακίνητο δεν πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο ν. 4014/2011.

 

Δεν προβλέπεται επιστροφή παραβόλου (βλ. παρ. 2γ άρθρου 24 του ν. 4014/2011)                        

 

3) Ο ιδιοκτήτης πλήρωσε για τον ν. 4014/2011 στην Δ.Ο.Υ. και όχι στην τράπεζα.

 

Πρέπει να του επιστραφούν από την Δ.Ο.Υ, τα χρήματα και να τα καταβάλει με τον ορθό τρόπο σύμφωνα με τον ν. 4014/2011.

Για τη διαδικασία της επιστροφής, βλ. έγγραφο ΔΟΚΚ 21473/3.5.2012 (www.ypeka.gr, Ενότητα: Ενημέρωση Υπηρεσιών Δόμησης και ΠΕΧΩΣΧ)

 

 

Γ) ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Ν. 3843/2010 ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Ν. 4014/2011, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

 

Για την υπαγωγή στον ν. 4014/2011 θα πρέπει να πληρωθεί το νέο παράβολο (δηλαδή του ν. 4014/2011) και στη συνέχεια να γίνει συμψηφισμός τόσο του παραβόλου όσο και του προστίμου που καταβλήθηκαν μέσω του ν. 3843/2010 με το ενιαίο ειδικό πρόστιμο του ν. 4014/2011 (βλ. άρθρο 51 του ν. 4042/12).    

Στην περίπτωση που δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία του ν. 3843/2010 ακολουθείται η εγκύκλιος 7/28.05.2012 του ΥΠΕΚΑ στην παρ. 6. 

Αν το ποσό που έχει ήδη καταβάλλει ο πολίτης (στον ν. 3843/2010) είναι μικρότερο του προστίμου που υπολογίζεται με τον ν. 4014/2011, απλά συνεχίζεται η αποπληρωμή του ποσού.         

Αν το ποσό που έχει ήδη καταβάλλει ο πολίτης (στον ν. 3843/2010) είναι μεγαλύτερο του προστίμου που υπολογίζεται με τον ν. 4014/2011, δεν δικαιούται επιστροφή (παρ. 11 άρθρου 24 του ν. 4014/2011).

   


Λίστα νέων  Επιστροφή