Ολα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε γύρω από τα ενεργειακά πιστοποιητικά

2010-10-10


Στα 1-2 ευρώ/ τ.μ. ανέρχεται το κόστος των ενεργειακών πιστοποιητικών για τα σπίτια και 1,5 έως 2,5 ευρώ για τις λοιπές χρήσεις, τα οποία τίθενται σε ισχύ από τις 9 Ιανουαρίου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση μίσθωσης ή πώλησης ενός ακινήτου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ) ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΠΟ 9.1.2011

Σύμφωνα με το νόμο 3661/2008 με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2001/91/ΕΚΣ, επεκτάθηκε και στη χώρα μας η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2001/91/ΕΚ που προβλέπει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα κτίρια και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) κάθε κτιρίου που θα πωλείται ή ενοικιάζεται.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό θα εκδίδεται από ειδικό σώμα ενεργειακών επιθεωρητών με δαπάνες του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη και με δεκαετή ισχύ.

Στα κτίρια πολυκατοικιών και μεγάρων με κοινόχρηστο σύστημα θέρμανσης προβλέπεται ότι θα μπορεί να διενεργείται κοινή ενεργειακή πιστοποίηση ολοκλήρου του κτιρίου, η δε δαπάνη έκδοσής του θα βαρύνει όλους τους συνιδιοκτήτες. Επίσης με το νόμο καθιερώνεται και η υποχρεωτική περιοδική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού των κτιρίων.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

1. Στα κτίρια ανεξαρτήτως εμβαδού που υφίστανται ριζική ανακαίνιση, η ενεργειακή απόδοση τους αναβαθμίζεται, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, ώστε να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως καθορίζονται στον ΚΕΝΑΚ.

2. Για κάθε νέο κτίριο, καθώς και για κάθε υφιστάμενο κτίριο που ανακαινίζεται ριζικά, εκπονείται μελέτη ενεργειακής απόδοσης.

3. Η ενεργειακή επιθεώρηση για την πιστοποίηση των κτιρίων και η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) εφαρμόζεται από 9.1.2011 τόσο στις πωλήσεις όσο και στις μισθώσεις των ακινήτων. Το άρθρο 14 παρ. 3. του ΚΕΝΑΚ προβλέπει τα εξής: «Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ.»

4. Η Ενεργειακή Επιθεώρηση λεβήτων, εγκαταστάσεων θέρμανσης/κλιματισμού αφορά στη συνολική ωφέλιμη εγκατεστημένη ονομαστική θερμική/ψυκτική ισχύ του κτιρίου.


ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ από την υποχρέωση έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού :

α) Κτίρια και μνημεία που προστατεύονται από το νόμο ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου θα αλλοίωνε, κατά τρόπο μη αποδεκτό, το χαρακτήρα ή την εμφάνιση τους.

β) Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.

γ) Μη μόνιμα κτίρια που, με βάση το σχεδιασμό τους, η διάρκεια της χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, κτίρια αγροτικών χρήσεων - πλην κατοικιών - με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις, και όμοια κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από σχετική εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

δ) Υφιστάμενα κτίρια κατοικιών τα οποία προορίζονται για χρήση που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες κάθε έτος. Η εξαίρεση αυτή αναμένεται να καταργηθεί σύντομα.

ε) Αυτοτελή κτίρια, με συνολική επιφάνεια κάτω των πενήντα (50) τ.μ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

Το σχετικό Π.Δ. προβλέπει την άμεση χορήγηση από τον Υπουργό ΠΕΚΑ προσωρινών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών ισχύος 8-12 μηνών και μετέπειτα χορήγηση οριστικών αδειών μετά από προσκόμιση βεβαίωσης επαρκούς παρακολούθησης του οικείου εκπαιδευτικού προγράμματος και πιστοποιητικού επιτυχούς εξέτασης. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές πρέπει να είναι Διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, με τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα εγγράφονται στο Μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών και τους χορηγείται δεκαετής ανανεώσιμη άδεια ενεργειακού επιθεωρητή (Α ή Β τάξης).

Οι άδειες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες που είναι:

α) κτιρίου, β) λεβήτων-εγκαταστάσεων θέρμανσης και γ) εγκαταστάσεων κλιματισμού.


ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ Π.Δ. ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός κατοικίας:

- Έως 1.000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστη τα 300 ευρώ.

- Άνω των 1.000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ.επιφανείας του κτιρίου για τα πρώτα 1.000 τ.μ. και σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. για τα υπολειπόμενα τετρ. Μέτρα.

2. Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας οι αμοιβές καθορίζονται ως κάτωθι:

- Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε ένα 1 (ένα) ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη τα 200 ευρώ.

- Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία), αμοιβή 2 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη τα 150 ευρώ.

- Για μονοκατοικίες η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστη τα 200 ευρώ.

- Όλες οι παραπάνω αμοιβές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ (23%). αποτέλεσμα…

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ»

Όπως ανακοινώθηκε αρμοδίως, το Πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί μέσω Ειδικού Ταμείου Xαρτοφυλακίου στο ΤΕΜΠΜΕ με τίτλο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον».

Στο πλαίσιο δημιουργίας του Ταμείου εξασφαλίσθηκε αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος, ο οποίος τώρα ανέρχεται σε 396 εκατ. ευρώ έναντι των 200 εκ. ευρώ που είχαν αρχικά προβλεφθεί.

Στην πράξη, το Ταμείο, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ, συνεισφέρει στα δανειακά κεφάλαια που προέρχονται από τις Τράπεζες και παρέχει ρευστότητα στην αγορά με μειωμένα επιτόκια. Έτσι, με το νέο μηχανισμό, μέσω του Ταμείου, επιτυγχάνεται:

α) ο συνδυασμός των επιχορηγήσεων με άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα αντίστοιχα και

β) η παροχή χαμηλότοκων δανείων και στα υψηλότερα εισοδήματα Επιπλέον μέσω του Ταμείου γίνεται επαναχρησιμοποίηση των κεφαλαίων που αφορούν στα δάνεια (ανακυκλούμενα κεφαλαία) και παρέχονται έτσι κίνητρα σε περισσότερους ωφελούμενους, καθώς τα ανακυκλούμενα κεφάλαια θα διατίθενται για ενέργειες ΕΞΕ στον οικιακό τομέα ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω νέων κύκλων προκήρυξης.

Για τον πρώτο κύκλο (2010-2012) αναμένεται να επιτευχθεί συνολική επένδυση στην οικονομία ύψους 1 δισ. Ευρώ.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες / ωφελούμενους, οι οποίοι, εισοδηματικά, εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία:

A. Iδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ ή τις 25.000 ευρώ αντίστοιχα.

Για την κατηγορία αυτή, προβλέπεται χορήγηση ΑΤΟΚΟΥ δανείου, που δεν προβλεπόταν στο αρχικό σχήμα, και επιχορήγηση του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού (με τη μορφή απομείωσης δανειακού κεφαλαίου). Δηλαδή ένας πολίτης που θα λάβει δάνειο 10.000 ευρώ θα αποπληρώσει 7.000 ευρώ άτοκα.

B. Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 15.000 και 30.000 ευρώ ή 25.000 και 50.000 ευρώ αντίστοιχα.

Για την κατηγορία αυτή, προβλέπεται χορήγηση χαμηλότοκου δανείου και επιπλέον επιχορήγηση για το 15% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, που δεν προβλεπόταν στο αρχικό σχήμα.

Γ. Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων υπερβαίνει τα παραπάνω όρια και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 45.000 ευρώ ή οικογενειακού εισοδήματος 65.000 ευρώ.

Το ποσοστό των ωφελούμενων της κατηγορίας αυτής θα καθορισθεί στην Προκήρυξη του Προγράμματος (ως ποσόστωση στο σύνολο των ωφελουμένων).

Για την κατηγορία αυτή, το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου.

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, ως ενιαίο κτήριο, δίνεται η δυνατότητα ένταξης των ιδιοκτητών διαμερισμάτων και τηςκατηγορίας Β στην κατηγορία κινήτρων Α, εφόσον το 50% του συνόλου των ιδιοκτητών επιλέξιμων κατοικιών ανήκει στην κατηγορία Α.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

   


Λίστα νέων  Επιστροφή