Διευκολύνσεις στη διαδικασία πληρωμής των μικρών φωτοβολταϊκών

2014-11-18

Σειρά αλλαγών στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκταμίευση της πληρωμής των μικρών φωτοβολταϊκών ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία εκταμίευσης των μικρών Φωτοβολταικών (επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως 100kw) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και διευκρινίζει για τα εξής:
Σύμφωνα με τον Πίνακα Δικαιολογητικών Εκταμίευσης Επιχορήγησης Παγίων (συμβατική επένδυση) και Επιδότηση Leasing που υπάρχει αναρτημένος στον δικτυακό τόπο (www.ependyseis.gr) της ΓΔΙΕ, απαιτείται μεταξύ άλλων και η προσκόμιση εξουδιοδότησης και απόδειξης παραλαβής επιταγής από την τράπεζα, στην περίπτωση που η επιχορήγηση έχει εκχωρηθεί σε Τράπεζα.

Η Υπηρεσία ενημερώνει τους επενδυτές, ότι εφεξής κατά την ηλεκτρονική υποβολή του Αιτήματος Πληρωμής Μικρών Φ/Β, δύνανται να (σημεία 7 & 8 Πίνακα Β. Δικαιολογητικών Εκταμίευσης). μην αναρτούν στο ΠΣΚΕ, την εξουσιοδότηση και απόδειξη παραλαβής επιταγής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναρτώνται ως Συμπληρωματικά Στοιχεία, έπειτα από σχετική επικοινωνία του υπολόγου, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο ΠΣΚΕ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκταμίευσης. των Τραπεζών.

Διευκρινίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων ελέγχου, σύμφωνα με την υπ.αρ. 56139/7.11.2014 (ΦΕΚ 3039/τ.Β/10.11.2014) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, είναι η 31/3/2015.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία δεν αποτελεί προθεσμία και για την ηλεκτρονική υποβολή του Αιτήματος Πληρωμής Μικρών Φ/Β, το οποίο έπεται του Αιτήματος Ελέγχου και υποβάλλεται μεταγενέστερα.

 

πηγή : b2green.gr

   


Λίστα νέων  Επιστροφή