Συμψηφισμός Προστίμων του Ν.4178/13 με Ενεργειακή Αναβάθμιση

2015-06-17

Α. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Άδεια δόµησης εργασιών ενεργειακής αναβάθµισης 

2.   Παραστατικά δαπανών και δελτία αποστολής υλικών ή εξοπλισµούενεργειακής αναβάθµισης  

3.   1ο Π.Ε.Α. (πριν τις εργασίες ενεργειακής αναβάθµισης)

4.   2ο Π.Ε.Α. (µετά τις εργασίες ενεργειακής αναβάθµισης)

5.   Πόρισµα − ∆ήλωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή του 2ου Π.Ε.Α

6.   Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη για την ενεργειακή αναβάθµιση

Εάν   εισαχθούν   ποσά   στατικής   ενίσχυσης .   

1.   Άδεια δόµησης εργασιών στατικής ενίσχυσης

2.   Παραστατικά δαπανών και δελτία αποστολής υλικών ή εξοπλισµού στατικής ενίσχυσης

3.   Πόρισµα Ελεγκτή ∆όµησης µετά τις εργασίες στατικής ενίσχυσης

4.   Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη για τη στατική ενίσχυση

5.   Αντίγραφο του ∆Ε.∆Ο.Τ.Α. ή της µελέτης στατικής επάρκειας
 
Β. Υπολογισμός Δαπανών

Οι δαπάνες πρέπει να καταγραφούν και να τεκµηριωθούν σύµφωνα µε τα ισχύοντα όρια ανά τύπο παρέµβασης χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ. Στο πληροφοριακό  σύστηµα  θα  ζητηθεί  πριν  την  λήξη  της  ισχύουσας προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών η αναλυτική καταγραφή των παρεµβάσεων η οποία θα έχει την εξής ενδεικτική ανάλυση:

Αναλυτική  Περιγραφή  Κατηγορία  δαπάνης
Όριο   µε  ΦΠΑ  -  Επιλέξιµο Ποσό  
  1.Α  Αντικατάσταση κουφωµάτων 250   /m²         
  1.Β  Αντικατάσταση κουφωµάτων 280  /m²         
  1.Γ  Αντικατάσταση κουφωµάτων 75  /m²         
  1.∆  Αντικατάσταση κουφωµάτων 2500  ανά ιδιοκτησία
       
  2.Α  Θερµοµόνωση  40  /m²         
  2.Β  Θερµοµόνωση  50  /m²         
  2.Γ  Θερµοµόνωση  25  /m²         
                 
  3.Α.i  Συστήµατα  6000  τµχ/ ανά κτήριο
  3.Α.ii  Συστήµατα  8000  τµχ/  ανά κτίριο

  3.Α.iiii  Συστήµατα  11000  τµχ/ ανά κτήριο
  3.Β  Συστήµατα  5000  τµχ/ανά ιδιοκτησία
  3.Γ  Συστήµατα  600/7000           
  3.∆  Συστήµατα  15000  Ανά κτήριο
  3.Ε  Συστήµατα  1300  Ανά ιδιοκτησία

 

 

 

   


Λίστα νέων  Επιστροφή