Ενίσχυση Επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ

2010-08-20

Γενικές πληροφορίες

Εκδόθηκε η Προδημοσίευση της Προκήρυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων μέσα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007–2013.

Οι παρερχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Μεταποίηση

 • Τουρισμός

 • Εμπόριο

 • Υπηρεσίες

Ο προϋπολογισμός για κάθε επενδυτική πρόταση κυμαίνεται:

 • Από πενήντα χιλιάδες (50.000€) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000€) για την μεταποίηση

 • Από τριάντα χιλιάδες (30.000€) έως  διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000€) για τον τουρισμό

 • Από είκοσι χιλιάδες (20.000€) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000€) για το εμπόριο

 • Από είκοσι χιλιάδες (20.000€) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000€) για υπηρεσίες

Το Πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 χρήσεις, απασχολούν από 0 έως 50 άτομα και ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας τους κυμαίνεται:

 • Από 50.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο, για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»

 • Από 30.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο, για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»

 • Από 30.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο επίσης για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες»

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 55–65% ανάλογα με τη Γεωγραφική Ζώνη και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 20.000 ευρώ -300.000 ευρώ ανάλογα με τη Θεματική Ενότητα.

Επιχορήγηση

 • 55% για Νομό Αττικής (πλην νησιών) και Νομό Θεσσαλονίκης.

 • 65% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις με μεικτές δραστηριότητες να υποβάλουν επενδυτική πρόταση σε περισσότερες από μία θεματικές ενότητες. Να υποβάλουν δηλαδή μεικτές προτάσεις οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που συνδυάζουν τις δραστηριότητές τους π.χ. τη μεταποίηση με το εμπόριο ή τις υπηρεσίες με τον τουρισμό.

Η προδημοσίευση του προγράμματος έγινε τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Από τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες, στο πλαίσιο των προτάσεων που θα κατατεθούν, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει και έγκριση του σχεδίου.

Η ίδια Συμμετοχή θα ανέρχεται στο 20% για όλες τις θεματικές ενότητες, ενώ για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα της προκαταβολής, το ποσοστό της οποίας θα ανέρχεται στο 40% επί της δημόσιας δαπάνης.

Επιλεξιμότητα Επιχειρήσεων

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών έως 10.000.000 ευρώ και έως 50 εργαζόμενους προσωπικό, έχουν 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και έχουν μέσο κύκλο εργασιών της περασμένης τριετίας:

 • άνω των 50.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»

 • άνω των 30.000 ευρώ μέχρι για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»

 • και άνω των 30.000 ευρώ για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες»

Οι κτιριακές δαπάνες περιλαμβάνουν την δημιουργία, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και για πρώτη φορά περιλαμβάνεται και η αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, σε ποσοστό έως 50% της συνολικής επένδυσης, για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και ποσοστό έως 100% για την θεματική ενότητα τουρισμού (π.χ. καταλύματα). Οι λοιπές δαπάνες αφορούν προμήθεια νέου εξοπλισμού απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης, προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού κλπ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην καινοτομία, στην περιβαλλοντική διάσταση της επένδυσης, στη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Έτσι, συγκεκριμένες δαπάνες σε αυτές τις ενέργειες θα λαμβάνουν μεγαλύτερη βαθμολογία. Τα οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών θα έχουν μικρότερη βαρύτητα και δεν θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσίασαν ζημίες για κάποιο έτος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Ο

   


Λίστα νέων  Επιστροφή