Ειδικό τέλος στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. - Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα

2011-09-25

Παρατήρηση : Το παρόν άρθρο συντάχθηκε βάσει του σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Μετά την ψήφιση του νόμου, θα ανανεώσουμε το περιέχομενο του άρθρου ώστε να περιλάμβανει

τα νέα δεδομένα.


Στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 17/9/2011, με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, προβλέπεται η επιβολή ειδικού τέλους στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα με οικιστική ή εμπορική χρήση.

Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, επιλέχθηκε από την Κυβέρνηση στη δύσκολη αυτή στιγμή για τη χώρα, αφού λήφθηκε υπόψη, αφενός μεν ότι το μέτρο αυτό συμβάλλει λιγότερο, σε σύγκριση με άλλα δυνατά μέτρα αμέσου αποτελέσματος (όπως π.χ.μείωση των μισθών και συντάξεων κ.ό.κ) στην περαιτέρω αύξηση της ύφεσης, αφετέρου δε, ότι επιβάλλεται σε περιουσία της οποίας η πραγματική αξία εξαρτάται απολύτως από την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και συνεπώς, εμπεριέχει σαφή στοιχεία εμμέσου ανταποδοτικότητας.

Μέσα από την ανάλυσή μας θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε φως σε όλες τις πτυχές που αφορούν την επιβολή του νέου τέλους.

i) Πού επιβάλλεται το τέλος.

Σε όλες τις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση, δομημένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται κατά την 17.9.2011 στο τέλος ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993. Η βεβαίωση του ειδικού τέλους συντελείται με την εγγραφή στις 17.9.2011 του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου στις μηχανογραφικές καταστάσεις της Δ.Ε.Η. και των λοιπών εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και ο κατάλογος αυτός αποτελεί τον τίτλο βεβαίωσης για το Ελληνικό Δημόσιο και τον αντίστοιχο χρηματικό κατάλογο των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο φορολογίας εισοδήματος του κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου κατά την ημερομηνία. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το τέλος επιβάλλεται στα ακίνητα των ιδιωτών αλλά και όλων επιχειρήσεων που ηλεκτροδοτούνται και είναι εγγεγραμμένα στις καταστάσεις της ΔΕΗ ή των άλλων εναλλακτικών παρόχων μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2011. Ακόμη και αν οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση προβεί στην διακοπή του ρεύματος από 18η Σεπτεμβρίου 2011 και μετά, δεν θα εξαιρεθεί από το ειδικό αυτό τέλος για τη φετινή χρονιά.

ii) Ποιον βαρύνει το τέλος.

Το τέλος βαρύνει τον για μεν το 2011 τον κατά την 17.9.2011, κύριο του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας τον επικαρπωτή, για δε το 2012 τον κατά την 28.4.2012 κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό του τέλους υπολογίζεται κατά το λόγο της μερίδας κάθε συνιδιοκτήτη.
 

iii) Ποιός είναι υπόχρεος για την καταβολή.

Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους είναι ο κύριος  ή ο επικαρπωτής του ακινήτου, ο οποίος καταβάλλει το τέλος μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης του ακινήτου είναι μισθωτής, με την καταβολή του τέλους επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.
 

iv) Πως υπολογίζεται το τέλος.

Το ποσό του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών για τις οποίες υπολογίστηκε από την Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, επί τον συντελεστή του ειδικού τέλους που αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης του ακινήτου και επί τον συντελεστή προσαύξησης που αντιστοιχεί στην παλαιότητα του ακινήτου σύμφωνα με τους πίνακες της προηγούμενης παραγράφου.

Δηλαδή:

Τετραγωνικά μέτρα αναγραφόμενα στον λογ/μό της Δ.Ε.Η.  x Συντελεστή ειδικού τέλους x Συντελεστή Παλαιότητας.

 

Συντελεστής ειδικού τέλους

Συντελεστής ειδικού
τέλους
(ευρώ/ τ.μ.)

Τιμή ζώνης

0,5

Άνεργοι, πολύτεκνοι,ανάπηροι και λοιπά
πρόσωπα της παρ. 6, με ακίνητα που
ιδιοχρησιμοποιούν σε περιοχές με τιμή ζώνης από
0 - 3.000 ευρώ

3

μέχρι 500 ευρώ

4

501 -1000 ευρώ

5

1.001 -1.500 ευρώ

6

1.501 -2.000 ευρώ

8

2.001 - 2.500 ευρώ

10

2.501 -3.000 ευρώ

12

3.001 - 4.000 ευρώ

14

4.001 - 5.000 ευρώ

16

άνω των 5.001 ευρώ

 

Συντελεστής παλαιότητας

Παλαιότητα

Συντελεστής

μέχρι και 26 έτη

1

25 μέχρι και 20 έτη

1,05

19 μέχρι και 15

1,10

14 μέχρι και 10

1,15

9 μέχρι και 5

1,20

4 έως 0

1,25

Ανεξαρτήτως παλαιότητας προκειμένου για ακίνητα

ιδιοκτησίας πολύτεκνων, αναπήρων και λοιπών
προσώπων της παρ. 6, που ιδιοχρησιμοποιούν σε
περιοχές με τιμή ζώνης από 0 - 3.000 ευρώ

1

v) Τι γίνεται σε περίπτωση συνιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό του τέλους υπολογίζεται κατά το λόγο της μερίδας κάθε συνιδιοκτήτη. 

vi) Ποια ακίνητα δεν υπόκεινται στο ειδικό τέλος.

Στο ειδικό τέλος δεν υπόκεινται τα ακίνητα που ανήκουν:

α) στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και τις δημοτικές επιχειρήσεις,

β) Τα ακίνητα που χρησιμοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο οι κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος γνωστές θρησκείες και δόγματα, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του Όρους Σινά, το Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας.

γ) Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α`) "Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών ", εφόσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

δ) Στα αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεως για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών.

ε) τα ακίνητα ξένων κρατών, όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.


vii) Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από το τέλος.

α) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών,

β) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:
- Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα
- Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων και

γ) Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υπόχρεου.

 

viii) Τι ισχύει για τις ευπαθείς ομάδες.

Για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε πολύτεκνο ή μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στον Ο.Α.Ε.Δ. και μη επιδοτούμενο από αυτόν, με οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος του έτους επιβολής του τέλους, μέχρι 8.000 ευρώ, ή είναι ο ίδιος ή πρόσωπο που τον βαρύνει φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994 Α' 151), ανάπηρος, κατά την έννοια της περιπτώσεως θ' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, το ειδικό τέλος του 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ανεξάρτητα από την τιμή ζώνης και την παλαιότητα του ακινήτου.

Το μειωμένο τέλος του προηγουμένου εδαφίου δεν ισχύει : α) για ακίνητο που βρίσκεται σε ζώνη με τιμή άνω των 3.000€ και β) για το πλέον των 200 τ.μ. εμβαδόν του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου, για τα οποία το τέλος υπολογίζεται όπως  στην περίπτωση iv.
Συνεπώς το ειδικό τέλος υπολογίζεται με 0,5 €/τ.μ. ανεξάρτητα απο την παλαιότητα και την τιμή ζώνης, εφόσον πρόκειται για ένα ακίνητο που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία και ιδιοκατοικείται από:

α) πολύτεκνο

β) μακροχρόνια άνεργο εγγεγραμμένο στον Ο.Α.Ε.Δ.,  μη επιδοτούμενο από αυτόν, με οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2010, μέχρι 8.000 ευρώ

γ) πρόσωπο που είναι ολικώς τυφλό, καθώς και  πρόσωπο που παρουσιάζει βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%)

δ) πρόσωπο που βαρύνεται φορολογικά με ανάπηρο πρόσωπο σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση γ'.  Για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994.


ix) Έκπτωση ειδικού τέλους από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών κ.λπ.

Το ειδικό αυτό τέλος εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων σύμφωνα με την περίπτωση ε' του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, η οποία έχει ως ακολούθως:
"ε) Των ποσών των κάθε είδους φόρων,τελών και δικαιωμάτων, που βαρύνουν την επιχείρηση. Ως χρόνος έκπτωσης λογίζεται ο χρόνος της καταβολής αυτών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων".
 

x) Λοιπές διευκρινίσεις

Το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου συνεισπράττεται από τη Δ.Ε.Η και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για το έτος 2011 σε δύο (2) ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους μέχρι τον Ιανουάριο του 2012.

Τα ποσά του ειδικού τέλους που εισπράττονται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο μέσα σε διάστημα είκοσι ημερών από τη λήξη του μήνα στον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί, όπως ειδικότερα καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παρ. 13. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να δίνουν στο Ελληνικό Δημόσιο χρηματικές προκαταβολές έναντι των ποσών που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του τέλους και μέχρι 25% του προς είσπραξη ποσού.

Για την αντιμετώπιση των δαπανών είσπραξης του ανωτέρω τέλους η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, παρακρατούν από τις εισπράξεις ποσοστό 0,25%. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών ηλεκτρονικά αρχεία που τηρούν και τους ζητούνται από τη Γ.Γ.Π.Σ. και η Γ.Γ.Π.Σ. δικαιούται να προβαίνει σε περαιτέρω επεξεργασία των αρχείων αυτών για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Αν δεν καταβληθεί το τέλος, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στην έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος του καταναλωτή προς τον Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν το επαναχορηγούν μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο τέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα με την υπουργική απόφαση της παρ.

Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο καταναλωτή γνωστοποιούν τη διαγραφή στο Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. Αν δεν ζητηθεί η διακοπή της σύνδεσης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών επιβάλλεται σε βάρος της Δ.Ε.Η. ή του εναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος και υπέρ του Δημοσίου, πρόστιμο ίσο με το τέλος που δεν καταβλήθηκε προσαυξημένο κατά 25%.
 

xi) Ποια η διαφορά του ειδικού τέλους αυτού με το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)  που ήδη πληρώνεται στου λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Εκτός από τους συντελεστές και το τρόπο υπολογισμού, για το ειδικό τέλος ισχύουν σχεδόν όλα όσα ισχύουν με το άρθρο 24 του ν. 2130/1993. Ολες οι διατάξεις που διέπουν το ειδικό τέλος ακινήτων είναι πανομοιότυπες με τις αντίστοιχες διατάξεις του Τ.Α.Π. (Εξαιρέσεις, απαλλαγές, υποκείμενοι στο τέλος, κ.λπ.). Μάλιστα στις επιμέρους διατάξεις του ν. 2130/1993 προβλέπεται η διακοπή του ρεύματος σε περίπτωση μή πληρωμής του Τ.Α.Π..

Το Υπουργείο Οικονομικών λοιπόν για την επιβολή του νέου αυτού ειδικού τέλους, απλώς αντέγραψε τις διατάξεις του νόμου 2130/1993 περί τέλους ακίνητης περιουσίας, και άλλαξε μόνο τον τρόπο υπολογισμού και τους συντελεστές. 

 

   


Λίστα νέων  Επιστροφή