- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ -

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος υποχρεούνται σε συμπλήρωση του βασικού εντύπου Ε1 και του εντύπου Ε2 για τα μισθώματα.  Δεν υποχρεούνται σε υποβολή εντύπου Ε9 (ακίνητα περιουσιακά στοιχεία) παρά μόνον όσοι είχαν αλλαγές στα περιουσιακά τους στοιχεία μέσα στο προηγούμενο οικονομικό έτος.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. Οι δηλώσεις αρχίζουν να υποβάλλονται από το μήνα Μάρτιο έως και Μάιο κάθε έτους, ανάλογα με την πηγή εισοδημάτων κάθε φορολογουμένου και τον τελευταίο αριθμό του ΑΦΜ του. Ενημερωθείτε για τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος και Ε9 από την ιστοσελίδα www.gsis.gr

3. ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1 δηλώνεται η ιδιοκατοίκηση πρώτης και δεύτερης κατοικίας, για τις οποίες υφίσταται πλέον "τεκμήριο δαπάνης διαβίωσης", το οποίο υπολογίζεται όπως αναφέρεται στη σελίδα μας με τις φορολογικές κλίμακες.

4. ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε2 δηλώνονται τα κάθε είδους ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ που έχουν συμφωνηθεί και εισπράττονται, ή τεκμαίρονται σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης της χρήσεως ακινήτου. Η δωρεάν παραχώρηση χρήσης κύριας κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. μεταξύ γονέων και τέκνων είναι αφορολόγητη. Όμως σύμφωνα με το νόμο:

4 Στις μισθώσεις κατοικιών το δηλούμενο μίσθωμα δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 3,5% της περυσινής φορολογικής αντικειμενικής αξίας του.

4 Στις επαγγελματικές μισθώσεις το δηλούμενο μίσθωμα δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το μίσθωμα παρομοίων οικοδομών της περιοχής.

5. ΒΕΒΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ. Τα ακαθάριστα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων που δηλώνονται στο Ε2, επιβαρύνονται αυτόματα με χαρτόσημο 3,6% (πλην των μισθωμάτων κατοικιών) και με συμπληρωματικό φόρο 1,5%, ο οποίος προσαυξάνεται σε 3% για το εισόδημα που προέρχεται από εκμίσθωση κατοικίας εμβαδού άνω των 300 τ.μ. Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κύριου φόρου επί του συνολικού καθαρού εισοδήματος κάθε φορολογουμένου. Επίσης εισπράττεται προκαταβολή 55% έναντι του φόρου του επομένου έτους. Αν όμως κάποιο ενοικιαζόμενο ακίνητο μεταβιβάστηκε κατά το προηγούμενο έτος ώστε την 1.1.του επομένου δεν υπάρχει πλέον το εισόδημά του, το ποσό του ενοικίου που εισπράχθηκε από αυτό κατά το προηγούμενο έτος αναγράφεται στους κωδικούς 655-656, μειωμένο κατά τις απαλλαγές του, ώστε να μη χρεωθεί ο φορολογούμενος προκαταβολή φόρου γι΄αυτό. 

6. ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ, ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Αν ο φορολογούμενος δεν έχει εισπράξει κάποια μισθώματα και τα θεωρεί πλέον ότι είναι οριστικά χαμένα, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΣ να τα εκχωρήσει χωρίς αντάλλαγμα προς το Δημόσιο για να απαλλαγεί από τη φορολόγησή τους!  Η εκχώρηση γίνεται με απλή μονομερή έγγραφη δήλωση εκχώρησης του φορολογουμένου που υποβάλλεται στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ. μαζί με την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης εισοδήματος και είναι υποχρεωτική για το Δημόσιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 2238/1994 (Κώδ. Φορολ. Εισοδήματος).  Μαζί με την δήλωση εκχώρησης παραδίδονται και όλα τα αποδεικτικά έγγραφα της εκχωρούμενης απαίτησης (συμφωνητικό μισθώσεως, εξώδικα, αγωγές, δικαστικές αποφάσεις κλπ.).

 

 

πηγή : ΠΟΜΙΔΑ