- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

Μετά τις υποχρεωτικές επιθεωρήσεις στα ασανσέρ, τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, τα σχέδια των τοπογράφων και τα πιστοποιητικά των μηχανικών και των ηλεκτρολόγων κλπ. έρχεται και μια άλλη διαδικασία καταγραφής και υποχρεωτικών περιοδικών επιθεωρήσεων που το παραπλανητικό όνομα «ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων» την οποία πρέπει να αποκτήσουν όλα ανεξαιρέτως τα κτίρια σε χρονικό ορίζοντα 10 ετών από τη θέση του συστήματος σε ισχύ.

Το ΥΠΕΚΑ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό  Προεδρικό  Διάταγμα,  το  οποίο  προβλέπει  επίσης ηλεκτρονική, μόνιμη διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων της ταυτότητας του κτιρίου, του Κτηματολογίου,  της  Δ.Ε.Η  και  της  Γενικής  Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) «για την παροχή αμοιβαίας  δυνατότητας  άμεσης  πρόσβασης  στα  στοιχεία των ηλεκτρονικών αρχείων που τηρούν και ανταλλαγής δεδομένων», κατ εξαίρεση μάλιστα του νόμου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι οι όποιες διαφορές στις δηλώσεις θα εντοπίζονται αυτόματα, με ηλεκτρονικό τρόπο. Σημαίνει επίσης ότι το ΥΠΕΚΑ δημιουργεί «δια της πλαγίας οδού» ένα ακόμη περουσιολόγιο για τα κτίρια, παράλληλα με αυτά που υπάρχουν στο Κτηματολόγιο και τη ΓΓΠΣ στα οποία επίσης οι πολίτες καλούνται να υποβάλλουν πολλαπλές δηλώσεις με ταυτόσημο περιεχόμενο, και με διαφορετικούς αριθμούς μητρώου στο καθένα!.

Οι βασικές προβλέψεις του σχεδίου ΠΔ περιλαμβάνουν τα εξής:

• Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτότητα κτιρίου και για τον έλεγχο δόμησης θα συμπληρώνονται σε ειδικό έντυπο από τους μηχανικούς. Από τον Μηχανικό συμπληρώνονται το Έντυπο Α (στοιχεία κτιρίου) και το έντυπο Β (στοιχεία αυτοτελών ιδιοκτησιών) ή συγχρόνως τα έντυπα Α και Β.

Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων, εκδίδονται: 

α) i.  το  Πιστοποιητικό  Πληρότητας  της  ταυτότητας κτιρίου, από τον Αρμόδιο Μηχανικό ή  και

ii. το Πιστοποιητικό Πληρότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας, από τον αρμόδιο μηχανικό.

β). το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ) από την  Υ.ΔΟΜ  και  ενημερώνεται  ηλεκτρονικά  η  αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ.

•  Διαφοροποίηση σε κτίρια προ της 1/3/2012, δηλαδή πριν την εφαρμογή του ν.4030/2011 που προβλέπει των έλεγχο κάθε κτιρίου με άδεια. Σε αυτά θα συμπληρώνονται αρχικά τα βασικά στοιχεία καταγραφής, και στη συνέχεια θα συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία ηλεκτρονικής καταγραφής εντός 5ετίας.

•  Η  ενημέρωση  της  ταυτότητας  κτιρίου  θα  γίνεται υποχρεωτικά μετά από την εκτέλεση οποιαδήποτε εργασίας για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή, καθώς και μετά από κάθε περιοδικό έλεγχο.

• Όλα  τα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια υπάγονται στο ηλεκτρονικό  σύστημα  βάσης  δεδομένων  της  ταυτότητας  του  κτιρίου  εντός  προθεσμίας  10  ετών  από  την ημερομηνία  έναρξης  του  ηλεκτρονικού  συστήματος ταυτότητας  κτιρίου.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  τα  κτίρια θεωρούνται και χαρακτηρίζονται αυθαίρετα και επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις περί αυθαιρέτων.

• Ειδικά τα κτίρια για τα οποία έχει γίνει υπαγωγή στις διατάξεις των Ν.3843/2010 και στις διατάξεις του Ν.4014/2011 (για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων) η πρώτη συμπλήρωση – ενημέρωση της ταυτότητας του κτιρίου θα γίνει υποχρεωτικά εντός προθεσμίας πέντε ετών.

• Για οποιαδήποτε εργασία στο κτίριο για την οποία απαιτείται  άδεια  δόμησης  ή  έγκριση  εργασιών  μικρής κλίμακας ο αρμόδιος μηχανικός ενημερώνει την Ταυτότητα Κτιρίου.

• Ο αρμόδιος Μηχανικός ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, ορίζεται από τον ιδιοκτήτη για κάθε κτίριο ή  διηρημένη  ιδιοκτησία.  Σε  περίπτωση  πολυκατοικιών όπου έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες ο  αρμόδιος  Μηχανικός  για  το  σύνολο  του κτιρίου δύναται να ορίζεται μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας άλλως με απλή πλειοψηφία. Για την συμπλήρωση απαιτείται έλεγχος του συνόλου του κτιρίου.

Μετά την έκδοση των Πιστοποιητικών Πληρότητας (μετά την πρώτη συμπλήρωση) για την τήρηση της ταυτότητας κτιρίου θεσπίζονται περιοδικοί έλεγχοι .

Α. Κάθε 8 έτη:

1. Κτίρια Συνάθροισης κοινού: Θέατρα, οι κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές  και  πολιτιστικές  εκδηλώσεις,  συνεδριακά  κέντρα και κτίρια εκθέσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: τα κέντρα διασκέδασης και αναψυχής, οι χώροι εστίασης (εστιατόρια,  ταβέρνες  κτλ),  οι  πολιτιστικές  εγκαταστάσεις  (βιβλιοθήκες,  μουσεία,  αίθουσες  εκθέσεων),  οι  αθλητικές εγκαταστάσεις  (κλειστά  γυμναστήρια,  γήπεδα  με  κερκίδες και κλειστούς βοηθητικούς χώρους, γήπεδα ΠΑΕ, Ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις),Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

2. Βιομηχανία, Βιοτεχνία : Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά κτίρια και σταθμοί παραγωγής ενέργειας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: τα επαγγελματικά εργαστήρια.

3. Πρατήρια υγρών καυσίμων και Συνεργεία Αυτοκινήτων: κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων και κάθε είδους συνεργείο αυτοκινήτων. Στην  κατηγορία  αυτή  εντάσσονται  επίσης:  τα  πλυντήρια και λιπαντήρια αυτοκινήτων.

4. Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, αγορές και υπεραγορές.

Β. Κάθε 10 έτη:

1. Κτίρια με χρήση Κατοικία: Μονοκατοικίες, Διπλοκατοικίες και Κτίρια διαμερισμάτων. Στην κατηγορία εντάσσονται επίσης: τα ξενοδοχειακά καταλύματα, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, οι ξενώνες.

2. Εμπόριο : εμπορικά καταστήματα (τροφίμων, ένδυσης  κτλ)  και  καταστήματα  παροχής    προσωπικών υπηρεσιών (φαρμακεία, κουρεία – κομμωτήρια, αισθητικής περιποίησης, επιδιόρθωσης ενδυμάτων – υποδημάτων)

3. Γραφεία : γραφεία και υπηρεσίες Δημοσίου, γραφεία  επιχειρήσεων,  οργανισμών,  ιδιωτικά  ελευθέρων επαγγελμάτων, τράπεζες, πρακτορεία στοιχημάτων και ταξιδίων, γραφεία τελετών, κέντρα γυμναστικής και αδυνατίσματος. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: τα οδοντιατρεία και τα ιατρεία που δεν διαθέτουν νοσηλευτική κλίνη,  μονάδα  εφαρμογής  ισοτόπων,  ακτινολογικό  εργαστήριο και εγκαταστάσεις φυσιοθεραπείας.

4. Εκπαίδευση: Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην  κατηγορία  αυτή  ανήκουν  επίσης:  ερευνητικά κέντρα  και  κτίρια  ειδικής  εκπαίδευσης  (όπως  φροντιστήρια, ΙΕΚ, σχολές χορού, ωδεία κτλ)

5. Υγεία και κοινωνική πρόνοια: κτίρια περίθαλψης (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας) Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: βρεφοκομεία, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, τα ιδρύματα χρονίως πασχόντων, τα ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, άσυλα.

6. Σωφρονισμός: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, τα κρατητήρια, τα αναμορφωτήρια και οι φυλακές.

 

Γ. Κάθε 15 έτη:

 

1.Αποθήκευση: κτίρια αποκλειστικής χρήσης αποθήκευσης. Εμπορικές αποθήκες (λιανικής και χονδρικής πώλησης), επαγγελματικές αποθήκες, βιομηχανικές αποθήκες, αγροτικές αποθήκες (αγροτικών προϊόντων, λιπασμάτων και φαρμάκων), διαμετακομιστικοί σταθμοί. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αυτοτελής αποθήκες καταστημάτων , οι αποθήκες μουσείων, οι στάβλοι, τα βουστάσια, τα χοιροστάσια, τα ορνιθοτροφεία.

 

2.  Στάθμευση  αυτοκινήτων:  Στην  κατηγορία  αυτή εντάσσονται  όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για τη στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων.

3. Λοιπές χρήσεις: όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες και χρήσεις  κτιρίων  που  δεν  αναφέρονται  στα  παραπάνω εδάφια.

Οποιαδήποτε εργασία έχει εκτελεσθεί στο διάστημα αυτό και δεν έχει καταγραφεί θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη πρόστιμα αυθαιρέτου κατασκευής με ελάχιστο το ελάχιστο πρόστιμο αυθαιρέτου κατά την χρονική στιγμή της διαπίστωσης της εκτελεσθείσας εργασίας.

Από τους ελεγκτές δόμησης μπορούν να πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας για την ορθότητα σύνταξης της ταυτότητας του κτιρίου.

 

Πηγή : ΠΟΜΙΔΑ